MENU

0
  Vyprázdnit

  Reklamační řád

  Reklamační řád

    

  I. Všeobecná ustanovení

   

  Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího ATOS spol. s r.o., IČ 18055761, DIČ CZ18055761, se sídlem Bohumínská 188/118, 712 00 Ostrava - Muglinov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka 825  (dále jen „prodávající“ či „ATOS“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od firmy ATOS spol. s r.o.

   

  Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout ATOSu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

   

  Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

   

  Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

   

  V případě uplatnění reklamace v rámci zakoupené či smluvené služby se tento servisní zásah řídí výhradně podmínkami dané služby.

   

  II. Záruka za jakost

   

  Jako doklad o záruce vystavuje ATOS ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura) nebo dodací – záruční list se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).
   

  Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, ATOS v dodacím - záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu ATOS zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

   

  1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění
   

  Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě.

   

  Lhůta je:
   

  u nového zboží 24 měsíců (pokud není na eshopu nebo prodejním dokladu uvedeno jinak);
   

  u zboží prodávaného jako rozbalené, použité nebo po servisu je záruka obvykle 12 měsíců (pokud není na eshopu nebo prodejním dokladu uvedeno jinak).
   

  U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

   

  Pro kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost. Zboží je v takovém případě označeno následovně.
   

  Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později. Délka lhůty v měsících je uvedena u každého zboží v obchodě prodávajícího a je dostatečně vyznačena na dokladu o zakoupení.
   

  Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.
   

  V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta, začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
   

  2. Jakost při převzetí
   

  Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

   

  věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a vlastnost, kterou prodávající nebo výrobce popsal nebo kterou kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
   

  věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
   

  věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
   

  věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
   

  Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak
   

  3. Smluvní záruka za jakost
   

   

  ATOS může nad rámec zákonné lhůty (24 měsíců) poskytovat bezplatný servis ve vyznačené lhůtě, tato služba se řídí výhradně tímto Reklamačním řádem a zejména pak bezplatným servisem, viz článek VII. Tento bezplatný servis neznamená to samé jako placená služba „Prodloužená záruka“, jejíž podmínky se řídí výhradně podmínkami dané služby.
   

   

  III. Záruční podmínky
   

  1. Kontrola zboží při převzetí
   

  Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice). V případě, že kupující zjistí jakékoliv I sebemenší poškození nebo neúplnost zásilky, je povinen tuto skutečnost uvést do přepravního listu dopravce.  Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
   

  Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně (nejpozději do 3 dnů) oznámit e-mailem na adresu shop@atoselektro.cz a sepsat s příslušným dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou ATOSu.
  Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však ATOSu možnost prokázat, že se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

   

  2. Uplatnění Reklamace
   

  ATOS doporučuje pro rychlejší vyřízení reklamace uplatnit reklamaci u autorizovaného servisu, je-li u daného typu zboží pro kupujícího dostupný. 

   

  Kupující může reklamaci uplatnit na libovolné prodejně prodávajícího, viz. seznam prodejen.

    

  Dále je možné reklamaci zboží  odeslat na adresu prodávajícího:
   

  ATOS - SERVIS

  Bohumínská 188/118

  712 00 Ostrava - Muglinov

   

  Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství).
   

  Dále ATOS doporučuje přiložit kopii dokladu o zakoupení, případně číslo nabývacího dokladu , či jiným vhodným způsobem doložit záruku zboží, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. V případě že by reklamace byla řešena dobropisem uvést číslo bankovního spojení.
   

   

  Taktéž ATOS doporučuje zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, dobropis).

   

  Je-li však v záručním listě či v dokladu o zakoupení zboží uveden autorizovaný servis, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo v autorizovaném servisním středisku.

   

  ATOS příp. autorizovaný servis vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění je předáno ihned.

   

  Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

   

  3. Kompatibilita

   

  ATOS negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky ATOSu, výrobcem či dodavatelem neschválenými, součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce, ledaže je taková kompatibilita u podobného zboží obvyklá a nebylo-li ATOSem u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží kompatibilní pouze s uvedeným seznamem či není kompatibilní pouze s uvedeným seznamem.

   

  Obdobně platí kompatibilita i pro software a jeho jednotlivé verze. Dále platí, že pokud byla kompatibilita určitých verzí softwaru deklarována, neplatí totéž automaticky pro jejich následující a stejně tak pro předcházející verze těchto softwarů.

   

  4. Výluky

   

  Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

   

  Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

   

  mechanickým poškozením zboží,
   

  elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
   

  používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
   

  neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
   

  poškozením zboží či jeho části počítačovým virem apod.,
   

  pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
   

  poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
   

  provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
   

  zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
   

  při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware,
   

  poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,
   

  použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení,
   

  použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.
   

  Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a ATOSem výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

   

  V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software, u digitálního obsahu je to již samotným stažením. To neplatí pro rozpor s kupní smlouvou (viz níže).

   

  5. Testování závady

   

  Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady Fa.ATOS doporučuje písemnou formu, čímž se rozumí také elektronická komunikace.

   

  Bude-li reklamace zamítnuta a v případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude oprava účtována dle aktuálního platného ceníku daného autorizovaného servisu nebo cenu navrženou ATOSem a odsouhlasenou kupujícím.

   

  Kupující tímto bere na vědomí, že ATOS neprovádí všechny placené opravy, některé pouze zprostředkovává u autorizovaných servisů, případně zajišťuje s nimi komunikaci, dopravu a pod. a v tomto případě ATOS nenese odpovědnost za provedení opravy.

   

  Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení, přičemž oprava bude provedena nejpozději do 60 dnů ode dne následujícího po přijetí zboží ATOSem. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu. Zákazník musí počítat s tím, že i když oprava zařízení nebude rentabilní, musí zaplatit náklady vynaložené Fa. ATOS spol.s r.o  (dopravné k servisu, náklady na zjištění vady) max. však 300,-Kč včetně DPH.

   

  Je-li kupující podnikatel a bude-li reklamace zamítnuta, bere kupující na vědomí, že je ATOS oprávněn přefakturovat kupujícímu náklady autorizovaného servisu za diagnostiku vady a dopravu dle ceníku daného autorizovaného servisu.

   

  6. Záloha dat

   

  Při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k reklamaci či opravě, kupující zabezpečí vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. ATOS neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému.

   

  Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. ATOS upozorňuje tímto kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodná zařízení (např. DVD, Cloud). Záruka za zboží však tímto upozorněním není omezena.

   

  Kupující bere na vědomí, že je-li reklamace vyřízena formou výměny zařízení pro ukládání dat, pak se původní zařízení nevrací.

   

  7. Odmítnutí přijetí do reklamace

   

  A. pro znečištění zboží

   

  ATOS má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení. V případě reklamace zařízení s nádrží na palivo, musí být v okamžiku převzetí do reklamace nádrž prázdná.

   

  B. pro zabezpečení zařízení

   

  Je-li přístup do zařízení chráněn heslem či gestem nebo jiným zabezpečením přístupu, je kupující při uplatnění reklamace povinen tuto ochranu zrušit nebo heslo uvést v popisu závady. V opačném případě má ATOS právo odmítnout přijetí zboží do reklamace. To samé platí, je-li takto chráněn BIOS či firmware zařízení nebo přístup na úložný prostor zařízení. Bez plného přístupu k zařízení nemusí být možné opravu či diagnostiku zařízení provést. V takovém případě může být reklamační řízení zahájeno, až pokud kupující splní povinnost uvedenou v tomto ustanovení.

   

   

  8. Tovární konfigurace

   

  Kupující je tímto informován, aby předané zařízení do reklamace bylo v tovární konfiguraci. Zejména se jedná o přidané či vyměněné operační paměti, pevné disky či SSD v noteboocích a počítačích, satelitních přijímačích apod.. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za takto přiložené díly, zejména pokud nejsou na příjemce do reklamace výslovně uvedeny.
   

  Původní komponenty je třeba si ponechat pro případnou reklamaci, zejména pak pro odstoupení od kupní smlouvy.

   

  IV. Vyřízení Reklamace
   

  1. Kupující – spotřebitel

   

  V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

   

  Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

   

  Reklamaci včetně odstranění vady ATOS vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

   

  2. Kupující - podnikatel

   

  Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 60 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

   

  V. Společná ustanovení
   

  ATOS vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

   

  Po vyřízení Reklamace ATOS upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

   

  Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

   

  Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených se zasláním oprávněné reklamace do servisu. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy, montáž a demontáž reklamovaného zboží montážní firmou a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

   

  Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.  K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

   

  Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

   

  Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

   

  V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 20,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.

   

  Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si ATOS právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

   

  Při výdeji zboží či proplacení dobropisu v hotovosti po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace, a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může ATOS či její smluvní partner odmítnout zboží vydat či proplatit dobropis. Je-li kupujícím právnická osoba, pak dojde k výdeji zboží či proplacení dobropisu pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí.

   

  VI. Spotřební materiál a minimální životnost
   

  Je-li předmětem koupě spotřební materiál (např. cartridge, toner, tisková hlava, tiskový válec, lampa projektoru, baterie, různé druhy osvětlení a podobné) nebo je-li tento materiál součástí zakoupeného zboží, použije se životnost místo záruky za jakost. Životnost může být uvedena časově, v době zboží nebo v počtu použití, případně v počtu vytištěných stran či jinak obdobně specifikovaná. U zboží může být uvedena více než jedna z těchto životností. K úspěšnému uplatnění reklamace je nutné dodržet všechny uváděné podmínky.

   

  Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu.

   

  VII. Bezplatný servis
   

  Na zboží prodávané s delší zárukou než 24 měsíců je zajišťován po uplynutí lhůty 24 měsíců tzv. bezplatný servis.

   

  V případě vady zboží po lhůtě 24 měsíců bude takovéto zboží přijato do servisu a bude

   

  opraveno, nebo
   

  vyměněno za jiný kus se stejnými nebo obdobnými parametry,
   

  pokud ani jedno z těchto řešení nebude možné, bude vystaven dobropis.
   

  Prodávající se zavazuje takovýto servis ukončit ve lhůtě 35 dnů od přijetí zboží – po uplynutí této lhůty má kupující právo od smlouvy odstoupit.

   

  Práva z vadného plnění poskytnutá výrobcem zařízení nejsou tímto dotčena.

   

  VII. Závěrečná ustanovení

  Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

   

  Tento Reklamační řád je platný od 5.1.2023 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

  Tento Reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovnách ATOS nebo jako dokument na shop.atoselektro.cz

   

  Zákaznický servis:

  599 526 182, 599 526 183
  Po-Pá: 7:00 - 16:00

  shop@atoselektro.cz

  Dotazy, objednávky a připomínky